Warunki

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://camzl.com.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument, który w dalszej części może być również nazywany „Warunkami świadczenia usług”, „Warunkami”, „Umową z użytkownikiem” lub „Umową”, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy osobami fizycznymi, firmami i organizacjami (Użytkownikami) a CAMZL kropka com (camzl.com), która w dalszej części może być zwana także „Witryną internetową” lub „Witryną internetową”. Terminy „nas”, „my” i „nasz” mogą być również używane w odniesieniu do camzl.com w całym tekście, natomiast terminy „ty”, „twój”, „użytkownik” i „gość” mogą być używane do odnosi się do wszystkich użytkowników Serwisu. Terminy „Treść” i „Treść” odnoszą się do wszelkich materiałów udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej. Aby uzyskać dostęp do wszystkich Treści i usług dostępnych w Witrynie i korzystać z nich, potwierdzasz, że masz ukończone 18 (osiemnaście) lat (lub wiek wymagany przepisami prawa w Twoim stanie, kraju lub miejscowości, jeśli masz więcej niż 18 lat). Korzystając z naszej Strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy i naszego Regulaminu. Potwierdzasz również, że zgadzasz się przestrzegać naszej Polityki prywatności i Polityki zwrotów.

Uzyskiwanie dostępu do Strony internetowej i korzystanie z niej

Udzielamy Ci niewyłącznej, niepodlicencjobiorcy, odwołalnej licencji na dostęp do naszej Strony internetowej i korzystanie z niej ściśle zgodnie z niniejszą Umową. Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy nie podlegają przeniesieniu ani cesji, a takie przeniesienie będzie nieważne lub możliwe do unieważnienia, w stosownych przypadkach. Niniejsza Umowa w żaden sposób nie tworzy żadnej agencji, partnerstwa, spółki joint venture ani relacji pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy Tobą a nami. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania (tymczasowego lub na czas nieokreślony) funkcjonowania naszego Serwisu (np. w celu przeprowadzenia konserwacji naszego Serwisu). Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany naszej Strony internetowej: Z powodów technicznych, takich jak problemy z naszymi serwerami, awarie sprzętu lub oprogramowania, ataki hakerów itp. Aby przeprowadzać aktualizacje naszego sprzętu lub oprogramowania z korzyścią dla naszej Strony internetowej i/lub doświadczenia użytkownika. W każdym przypadku z uzasadnionych powodów, takich jak zastrzeżenia dotyczące prywatności lub uzasadnione zastrzeżenia dotyczące treści lub utrzymania naszej witryny internetowej camzl.com.

Jeśli zdecydujemy, że nasza witryna internetowa nie ma już komercyjnego powodu do dalszego działania. W przypadku wystąpienia zmian w świadczonych przez nas usługach. Nie wykluczamy szczegółowo przypadków, w których nasza Strona internetowa może być niedostępna (tymczasowo lub przez czas nieokreślony) ze względu na problemy techniczne lub konserwacyjne. Nasza Strona internetowa nie jest odporna na wirusy, ataki hakerów, awarie sprzętu i oprogramowania oraz inne nieoczekiwane problemy, na które nie mamy wpływu. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub szkody, w tym szkody materialne, których doznali Użytkownicy naszych Usług z przyczyn technicznych. Nie bierzemy odpowiedzialności za problemy i szkody, jakie ponoszą Użytkownicy naszych Usług, spowodowane awarią Internetu lub transmisji danych. Obiecujemy podjąć wszelkie możliwe działania, aby wznowić prawidłowe funkcjonowanie naszych Usług w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub konserwacyjnych. Za wszelkie kwestie i/lub koszty związane z połączeniami internetowymi i/lub usługami mobilnego połączenia danych odpowiada indywidualny Użytkownik. Radzimy wszystkim Użytkownikom, aby przed skorzystaniem z naszej Strony internetowej wyjaśnili koszty wszelkich połączeń internetowych lub transmisji danych.

Treść użytkownika

Użytkownicy mogą przesyłać informacje tekstowe, dźwiękowe (wypowiedzi ustne) i wideo innym Użytkownikom. Udostępniając Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny, niniejszym udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej, wolnej od opłat licencji, z prawem do udzielania podlicencji, używania, kopiowania, dostosowywania, modyfikowania, rozpowszechniania, licencjonować, sprzedawać, przekazywać, wyświetlać publicznie, wykonywać publicznie, przesyłać, przesyłać strumieniowo, nadawać i w inny sposób wykorzystywać Treści Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem oraz w witrynach stron trzecich. Obejmuje to wykorzystanie wspomnianych Treści do celów komercyjnych. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do takich Treści użytkownika i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za ograniczające jakiekolwiek prawa, które możesz mieć do używania i wykorzystywania takich Treści użytkownika. Prawa autorskie do wszelkich Treści pozostają w posiadaniu Użytkownika, który je udostępnił. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą Treść Użytkownika udostępnianą za pośrednictwem Witryny. W związku z tym oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści użytkownika udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub posiadasz wszelkie prawa, licencje, zgody i zwolnienia, które są niezbędne do przyznania nam praw do takich Treści użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Oświadczasz i gwarantujesz, że ani Treści użytkownika, ani nadawanie lub przesyłanie przez Ciebie Treści użytkownika, ani wykorzystanie przez nas Treści użytkownika (lub jakiejkolwiek ich części) w Witrynie, za jej pośrednictwem lub za pomocą Witryny lub stron internetowych osób trzecich nie naruszą, niewłaściwie przywłaszczą ani nie naruszą patentu, praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw osobistych lub innych praw własności intelektualnej, bądź praw do wizerunku lub prywatności osoby trzeciej, lub skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Prawa autorskie do wszystkich pozostałych Treści, w tym grafiki, projektu interfejsu użytkownika itp., znajdujących się na naszej Stronie internetowej, należą do nas. Zgadzasz się nie dostarczać żadnych Treści, które naruszają warunki niniejszej Umowy i naszego Regulaminu, prawa innych Użytkowników lub mogą być postrzegane jako obsceniczne lub obraźliwe dla innych. Zgadzasz się nie przesyłać żadnych Treści, które naruszają lub zachęcają do zachowań, które naruszałyby obowiązujące prawo lub regulacje lub powodowałyby odpowiedzialność cywilną. Zgadzasz się nie promować, reklamować ani oferować żadnego rodzaju usług komercyjnych podczas korzystania z naszej Witryny. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny lub Treści w jakimkolwiek celu komercyjnym lub na korzyść jakiejkolwiek osoby trzeciej lub w jakikolwiek sposób niedozwolony w niniejszej Umowie.

Złośliwa aktywność użytkownika

Zgadzasz się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności: Nie podejmować prób sondowania, skanowania ani testowania podatności jakiegokolwiek naszego systemu lub sieci ani naruszania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania; Unikaj, omijaj, usuwaj, dezaktywuj, niszcz, deszyfruj lub w inny sposób obchodź środki technologiczne wdrożone przez nas lub któregokolwiek z naszych dostawców lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego Użytkownika) w celu ochrony Witryny lub Treści; Próbować uzyskać dostęp do Witryny lub Treści, przeszukiwać ją lub pobierać Treść z Witryny za pomocą dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu (w tym pająków, robotów, robotów indeksujących, narzędzi do eksploracji danych itp.) innych niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich; Sfałszuj dowolny nagłówek pakietu TCP/IP lub jakąkolwiek część informacji nagłówka w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub w jakikolwiek sposób korzystaj z Witryny lub Treści w celu wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło; Podejmować próby odszyfrowania, dekompilowania, deasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania Witryny lub Treści; Ingerować lub próbować zakłócać dostęp dowolnego Użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi wysyłać wirusy, przeciążać, zalewać, spamować lub bombardować pocztą elektroniczną Witrynę; Opracuj konkurencyjną aplikację lub stronę internetową; Zachęcaj lub umożliwiaj innej osobie wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności.

Płatne produkty lub usługi

W naszej Witrynie internetowej możemy oferować naszym Użytkownikom niektóre płatne produkty lub usługi, w tym między innymi cyfrowe towary i usługi oraz subskrypcje. Kupując coś od nas, oświadczasz również i gwarantujesz, że: przeczytałeś opis produktu lub usługi i wyraźnie rozumiesz jego charakter; Wszelkie podane przez Ciebie informacje dotyczące płatności są prawdziwe i kompletne; Poniesione przez Ciebie opłaty będą honorowane przez Twój bank lub wystawcę karty kredytowej; Poniesione przez Ciebie opłaty zostaną uiszczone według podanych cen, łącznie z wszelkimi obowiązującymi podatkami; Jeśli Twoja początkowa metoda płatności zostanie zniesławiona, nadal poniesiesz poniesione opłaty, w tym wszelkie dodatkowe opłaty, które możemy ponieść w związku z niehonorową płatnością. Usługi płatne nie mogą być przekazywane osobom trzecim. W naszym Serwisie możemy oferować dodatkowe płatne funkcje, takie jak możliwość usunięcia bana przed upływem okresu bana. Te płatne funkcje można kupić za pośrednictwem szeregu metod płatności proponowanych w naszej Witrynie. Wszystkie płatności za płatne usługi w naszej Witrynie podlegają (lub nie podlegają) zwrotowi zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Jeśli uważasz, że charakter produktu lub usługi nie jest dla Ciebie wystarczająco jasny, nie kupuj go i nie wahaj się z nami skontaktować przed dokonaniem zakupu.

Zewnętrzne adresy URL

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w naszym Serwisie linków do stron zewnętrznych, zasobów Internetu oraz towarów podmiotów trzecich. Staramy się udostępniać łącza wyłącznie do szanowanych zasobów stron trzecich, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich, bezpieczeństwo prywatności danych osobowych w takich witrynach ani za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć na zewnętrznych stronach internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości wyłączną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie całe ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn lub zasobów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub dokładność zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów, a także za treści, produkty lub usługi dostępne w takich witrynach lub zasobach.

Łączenie i osadzanie

Możesz udostępniać łącza do naszej Strony internetowej i osadzać je w swoich witrynach internetowych, aplikacjach lub innych zasobach internetowych, pod warunkiem że: nie usuniesz ani nie zasłoniesz żadnej części naszej Strony internetowej poprzez obramowanie lub w inny sposób; Twoja aplikacja, zasób internetowy lub witryna internetowa nie angażuje się w działania nielegalne lub pornograficzne; Natychmiast na naszą prośbę zaprzestajesz udostępniania linków do naszej Strony internetowej camzl.com oraz osadzania naszej Strony internetowej.

Zakończenie dostępu

Każdy Użytkownik, który naruszy nasze Zasady podczas korzystania z naszej Strony internetowej, warunki niniejszej Umowy lub dostarcza lub rozpowszechnia Treści zgodnie z pkt. 3 niniejszej Umowy, może mieć ograniczony dostęp do naszej Strony internetowej bez żadnego powiadomienia ani zobowiązań (finansowych lub innych). w tym prawo do korzystania przez nas z dowolnego oprogramowania, środków technicznych, prawnych i innych środków zapewniających przestrzeganie niniejszych warunków (w tym, bez żadnych ograniczeń, blokowanie niektórych adresów IP). Staramy się powiadamiać wszystkich Użytkowników o wszelkich tego rodzaju ograniczeniach, jednak nie mamy takiego obowiązku. W przypadku tymczasowych ograniczeń dostępu okres przedawnienia jest ustalany przez nas i może ulegać okresowym zmianom. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie i innych Użytkowników za jakąkolwiek zmianę okresów blokady z powodu jakiegokolwiek rodzaju naruszenia. Wszelkie postanowienia związane lub dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, zastrzeżenia i zabezpieczenia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub zakończeniu korzystania z naszej witryny camzl.com.

Nadużycia i skargi

Wszelkie przypadki nadużyć, naruszeń Regulaminu i/lub niewłaściwego wykorzystania Twoich praw autorskich przez innych Użytkowników można zgłaszać za pośrednictwem adresów e-mail, formularzy kontaktowych i innych metod kontaktu przedstawionych w naszej Witrynie. Użytkownicy, którzy próbują rozstrzygać jakiekolwiek spory z innymi Użytkownikami naszej Strony internetowej, naruszając nasz Regulamin, warunki niniejszej Umowy lub Politykę prywatności i/lub podejmując nielegalne działania, takie jak niestosowne uwagi pod adresem innych Użytkowników, mogą mieć ograniczony dostęp do naszej Strony internetowej tymczasowo lub na stałe, zgodnie z punktem 6 niniejszej Umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane przez naszych Użytkowników podczas korzystania z naszego Serwisu ani za jakąkolwiek Treść przez nich udostępnianą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z naszej Strony internetowej, w tym odpowiedzialności wynikającej z procesów sądowych, kar, roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, wydatków dowolnego rodzaju i rodzaju, w tym bezpośrednich, pośrednich, okazjonalnych, kar i/lub strat spowodowanych zaniedbaniem , przerwę w świadczeniu usług, utratę danych, uszkodzenie sprzętu na skutek ataków wirusów, utratę dochodów, utratę możliwości, stratę czasu w biurze, naruszenie umowy, roszczenia osób trzecich lub wszelkie inne straty, które można było przewidzieć jako te, które mogą zostać spowodowane w wyniku lub w trakcie korzystania z naszej Strony internetowej. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi transmisję oprogramowania lub wirusów, które mogą uszkodzić sprzęt użytkownika, spowodować nieprawidłowe działanie sprzętu mechanicznego lub elektrycznego lub linii komunikacyjnych, inne problemy z połączeniem (takie jak niemożność dostępu do Internetu), nieautoryzowany dostęp, kradzież, obrażenia, szkody majątkowe, błędy operatora, strajki lub działanie siły wyższej, w tym między innymi odpowiedzialność za utratę dochodów, zysków lub utraty kontraktów, utratę działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę reputacji, utratę danych, utratę czasu pracy oraz wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju. Zgadzasz się chronić Chatroulette dot st i jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wszelkimi stratami i kosztami poniesionymi w wyniku roszczeń wynikających z Twoich osobistych działań podczas korzystania z naszej Strony internetowej lub z powodu dostarczonych przez Ciebie Treści.

Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany lub zmiany naszego Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki zwrotów pieniędzy i niniejszej Umowy. Najnowsze i aktualne kopie powyższych dokumentów publikowane są w naszym Serwisie. Wszelkie zmiany stają się aktywne i ważne od momentu aktualizacji zmienionego tekstu na odpowiedniej stronie naszej Witryny. W niektórych przypadkach możemy powiadomić Użytkowników o zmianach w dokumentach, jednakże obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie odpowiednich stron pod kątem aktualizacji. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami określonymi w niniejszej Umowie, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej Strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym. Kontynuowanie korzystania z naszej Strony internetowej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian oznacza, że zgadzasz się ze wszystkimi zmianami i zmienionymi warunkami niniejszej Umowy.

 

pl_PLPolski